Reglement

Artikel 1: de inzending

1. Aan de wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door leden van de Amervallei.

2. -Vervallen regel-

3. Een amateurbier is een bier dat gebrouwen is door een of meerdere amateur bierbrouwers zonder dat daar accijns is over betaald.

4. Bieren kunnen worden ingezonden volgens de klasseindeling zoals vermeld in de officiele lijst van het BKG op www.bierkeurmeestersgilde.nl . Een (niet bindende1) samenvatting daarvan:

A. Licht smalbier bieren met een lichte kleur, ≤ 30EBC en een begin SG < 1060.
B. Donker smalbier bieren met een donkere kleur > 30 EBC en een begin SG < 1060
C. Licht dikbier bieren met een lichte kleur ≤ 30 EBC en een begin SG ≥ 1060
D. Donker dikbier bieren met een donkere kleur > 30 EBC en een begin SG ≥ 1060
E. Kloonklasse een bier gebrouwen naar commercieel voorbeeld, wat in bovenstaande klasse nooit een winnend bier kan opleveren.
V. Vrije klasse bieren die niet naar een commercieel voorbeeld zijn gebrouwen en niet in de klasse A t/m E passen

5. Opgave en betaling voor de wedstrijd dient via de website te geschieden. Betaling geschied alleen per iDeal direct bij inschrijving. Deelnemers die niet bij inschrijving betalen worden uitgesloten van deelname aan het clubkampioenschap.

6. Voor een inzending in de vrije klasse dient een officieel “Logboekformulier Vrije Klasse” te worden ingevuld, hetgeen is te downloaden van de website van het BKG: https://www.bierkeurmeestersgilde.nl

7. Na ontvangst van de inschrijving en betaling krijgt de deelnermer zijn etiketten per email toegestuurd.

8. De flesetiketten worden vooraf volledig ingevuld: flesnummer, klasse en type.

9. De deelnemer plakt de etiketten op de flesjes, ongeveer 1,5 cm boven de bodem.

10. Elke deelnemer kan per brouwsel één inzending doen (dus meer inzendingen per type en per klasse kan wel).

11. Het maximale aantal inzendingen per deelnemer is onbeperkt.

12. Het aantal flessen per brouwsel is afhankelijk van de klasse. Voor de klasses A, B, C, D en V is dit aantal 2.

13. Als een bier door meerdere mensen is gebrouwen, mag men de namen van de brouwers vermelden.

14. Alle ter keuring ingezonden bieren dienen door de inzender(s) zelf te zijn vervaardigd.

15. Alle flessen dienen vrij te zijn van persoonlijke kenmerken.

16. Om herkenbaarheid vanwege uiterlijke kenmerken te voorkomen, dient het bier te worden ingezonden in de 30 cl standaard “eurofles” (BNR), afgesloten met een zilver- of goudkleurige kroonkurk.

17. Wanneer een inzending niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5 + 13 t/m 16 is de inzending automatisch uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

18. De fles en sluiting dienen onbeschadigd te zijn. Slijtagekenmerken op het glas gelden niet als beschadigingen.

19. De afstand tussen bovenkant dop en het bieroppervlak moet zijn tussen 1 en 4 cm.

20. Het recept van het winnende bier wordt ter beschikking gesteld aan het gildebestuur, voor publicatie en productie binnen het gilde.

21. Een amateur bierbrouwer die meedoet aan een open wedstrijd, georganiseerd door een Gilde of vereniging, conformeert zich aan de regels die de wedstrijdorganisatie heeft opgesteld.

22. Alle voor de wedstrijd ingeleverde flessen en inhoud zijn eigendom van de organisatie. Bieren en flessen kunnen niet worden geretourneerd aan deelnemers van de wedstrijd.

23. Wanneer inzendingen niet voldoen aan het reglement zullen deze worden uitgesloten van deelname. Inschrijfgelden en bieren zullen onder geen beding worden geretourneerd aan deelnemers.

 
Artikel 2: de keurmeester (leden BKG) en organisatie (vereniging van amateurbrouwers)

1. Het is deelnemers niet toegestaan de beoordeling van de keurmeesters te beïnvloeden.

2. De jury bestaat uitsluitend uit keurmeesters van het BKG. De keurmeesters worden door de wedstrijdorganisatie uitgenodigd.

3. Vervallen regel

4. De wedstrijdorganisatie is het geheel binnen de organiserende vereniging, dat op een of andere wijze uitvoerend betrokken is bij de voorbereiding en/of daadwerkelijke fysieke organisatie van de wedstrijd zelf.

5. De wedstrijdcommissie is het onderdeel van de wedstrijdorganisatie, dat actief betrokken is bij de jurering. Hieronder worden verstaan: de voorzitter van de wedstrijdorganisatie (tevens aanspreekpunt van de organiserende vereniging voor de keurmeesters van BKG) en de personen die de keuringsformulieren inzamelen en verwerken tot de wedstrijduitslag.

6. De wedstrijdcommissie is gerechtigd om, bij twijfel of een aangeboden bier de status van een amateurbier heeft, een bier uit de wedstrijd te nemen.

7. Eén der keurmeesters wordt aangewezen als de juryvoorzitter. De juryvoorzitter kan worden bijgestaan door de wedstrijdorganisatie.

8. Het is de taak van de keurmeester om per klasse de rangorde aan te geven. Elke keurmeester keurt maximaal 15 bieren in de klassen A en B, en maximaal 10 bieren in de klassen C, D, E en V. Hij/zij kan worden bijgestaan door een steward. De keurmeester vult een standaard keuringsformulier in.

9. Indien in een bepaalde klasse het aantal inzendingen groter is dan 15, wordt deze klasse gesplitst. Het eerste te beoordelen bier wordt dan gezamenlijk gekeurd om tot hetzelfde puntenniveau te komen. Elke keurmeester bepaalt in zijn/haar deel van de klasse de rangorde. Hierna keuren zij de beste bieren gezamenlijk en maken dan gebruik van het 2e flesje.

10. Bij onvoldoende kwaliteit kan de keurmeester de organisatie adviseren één of meerdere prijzen niet toe te kennen.

11. Als de jurering verloopt in meerdere rondes, is het de keurmeester en de organisatie verboden tussentijds mededelingen te doen voor de prijsuitreiking.

12. Als een bier in de verkeerde klasse is terecht gekomen qua type of klasse, buiten de schuld van de inzender, zorgt de keurmeester ervoor, dat het wordt beoordeeld in de juiste klasse.

13. Tijdens de keuring zorgt de wedstrijdorganisatie voor rust in de keuringsruimte. Publiek kan in beperkte mate worden toegelaten mits er niet wordt gerookt en geen lawaai wordt gemaakt, een en ander ter beoordeling van de juryvoorzitter en organisatie.

14. Het oordeel van de keurmeester is bindend.

15. De keuringsformulieren zijn na de keuring als PDF beschikbaar en kunnen door de deelnemer gedownload worden. Formulieren zullen niet worden verstuurd.

16. De uitslag is ter inzage na de prijsuitreiking. Deze zal ook gepubliceerd worden op de website van de organiserende vereniging.

17. Wanneer een deelnemer meent, dat er fouten zijn gemaakt en hij/zij kan dat aantonen, dan is protest mogelijk tot één week na het bekend maken van de uitslag bij de wedstrijdorganisatie.

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury als het de jurering betreft. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdorganisatie.

19. Het maximale aantal te jureren bieren is vastgesteld op 550. Wanneer dit aantal bereikt is zal de inschrijving voor de wedstrijd gesloten worden door de wedstrijdorganisatie.

 
Artikel 3: de puntenberekening

1. De rangorde per klasse wordt bepaald door de punten, zoals door de keurmeester op het standaard keuringsformulier is aangegeven.

2. De bepaling welk bier het best is, geschiedt door een extra keuring van de bieren, die als eerste in hun klasse eindigden.

3. De organisatie is verplicht om bij de registratie van hun keuring voor zowel de inschrijving als de keuring zelf de daarvoor vervaardigde officiële software te gebruiken.

4. De wedstrijdorganisatie is verplicht de uitslagen alsmede een proces verbaal over het wedstrijdverloop ter beschikking te stellen aan het secretariaat van organiserende gilde.

 
Artikel 4: de prijsuitreiking en privacy

1. Iedere deelnemer verklaard expliciet akkoord te gaan met publicatie van naam, woonplaats, uitslag van de keuring en eventuele foto’s op de website van de Amervallei. De wedstrijdorganisatie zal rekening houden met AVG-regelgeving.

2. Deelnemers kunnen hun prijs alleen in ontvangst nemen wanneer zij aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. De datum en plaats zullen worden bekendgemaakt door de wedstrijdorganisatie. Deelnemers dienen zich te kunnen legitimeren om hun prijs in ontvangst te nemen.

3. Prijzen zullen niet worden nagezonden. Wanneer een deelnemer zijn of haar prijs niet in ontvangst neemt zal deze vervallen naar de opvolger. (de nr 1 prijs vervalt naar nr 2 in de klasse enz.). De wedstrijduitslag zal niet veranderen.

4. De uitslagen en keuringsformulieren van het clubkampioenschap kunnen gedownload worden van de Amervallei.nl website. Deze zullen maximaal 1 maand na de prijsuitreiking gepubliceerd worden.

 
Artikel 5: klachten procedure

1. Klachten t.a.v. vermeende onregelmatigheden in het verloop van de open wedstrijd moeten bij de wedstrijdorganisatie worden ingediend.

2. De termijn waarin men een klacht kan indienen loopt vanaf de dag waarop de prijsuitreiking plaatsvindt en eindigt 7 dagen daarna om 23.59 uur.

3. Indien een wedstrijdorganisatie een klacht van een deelnemer ontvangt stelt deze het BKG en het organiserende Gilde op de hoogte van de aard van de klacht alsmede de gevolgde wijze van afhandeling. Er zal in redelijkheid naar gestreefd worden om een oplossing te vinden.

 

 

Uitwerking van de www.bierkeurmeestersgilde.nl klassen (niet bindend! check svp de BKG website):

Bier Klassen - Soorten BIER KLASSEN - SOORTEN

Begin S.G. tot en met 1059

Begin S.G. van 1060 of hoger

LICHT A

DONKER B

LICHT C

DONKER D

American Pale Ale

Alt

Barley Wine

Baltic Porter

Berliner Weisse

American Amber-Red

Blond(e)

Barley Wine

Bitter Blond (B)

Bohemian Dark Lager

Brut (Méthode Champagnoise)

Bière de Garde Ambree

Brettanomyces Blond

Brown Ale

Dortmunder Strong

Black IPA

California Steam

Dunkel Weizen

Double/Imperial IPA

Bo(c)kbier

Dortmunder Export

Frambozen Lambiek

India Pale Ale GB

Dubbel

Faro

Irish Dry Stout

India Pale Ale USA

Dubbelbock

Oude Geuze Lambiek

(Oude) Kriek Lambiek

Lichte Dubbelbock

Export stout

Irish Red Ale

Mild Ale

Meibo(c)k

Imperial Red Ale

Kölsch

Milk Stout

Sterk Witbier

Imperial Russian Stout

Kuit

Münchener Dunkles

Sterke Blonde

Old Ale

Münchener Helles

Oud Bruin

Sterke Saison

Quadrupel

Oktoberfest

Porter

Tripel

Scotch Ale

Ordinary & Best Bitter

Schwarzbier

Weizenbock (Hell)

Sterk Vlaams bruin

Pale Ale GB

Stout Oatmeal

 

Weizen (Doppel)bock

Pilsener

Vlaams Bruin

 

 

Pilsener Urtyp

Vlaams Rood

 

 

Saison

 

 

 

Speciale Belge

 

 

 

Weizen

 

 

 

Witbier

 

 

 

Tabel 1: Bier Klassen.

Per bier kan één van de volgende extra opties aangeven worden: Normaal, Rook, Hout of Brett.
 
Licht of donker
Ter bepaling welke bieren in de klasse licht en welke in de klasse donker vallen, worden hieronder enkele commerciële bieren genoemd, die de scheiding vormen tussen licht en donker. Bieren die qua kleur in het grensgebied liggen tussen licht en donker kunnen afhankelijk van het oordeel van de inzender, zowel bij de lichte als de donkere categorieën worden ingezonden. Bieren die qua kleur in het grensgebied tussen licht en donker liggen zijn: Grolsch Amber, De Koninck, Palm en Brand Imperator.
Voor diegenen, die een EBC-waarde aan willen houden, wordt opgemerkt dat het grensgebied ongeveer rond 30 EBC ligt.


Bierkleur (EBC)

De kleur van een bier, maar ook van mout, wordt uitgedrukt in een EBC waarde. Naarmate een bier donkerder is, heeft het een hogere EBC waarde. Ter indicatie van deze waarden volgt hieronder een overzicht van beschrijvingen van bierkleuren en de EBC waarden, die daar ongeveer bij horen. Kleur

EBC waarden

bleek / licht blond

6 – 9

blond / geel

9 – 12

goud

12 – 20

amber

20 – 30

koper

30 – 45

donker koper / bruin

45 – 75

zeer donker bruin (doorschijnend)/zwart

75 – 120

Tabel 2: Bierkleur