Privacyverklaring Bierbrouwersgilde De Amervallei

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen we je soms om persoonlijke gegevens bij ons achter te laten. Zo kunnen we je bijvoorbeeld op de hoogte houden via onze nieuwsbrief, je vraag beantwoorden of je bestelling toesturen. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom we persoonlijke gegevens vragen en wat we ermee doen.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact met ons op.

Bierbrouwersgilde De Amervallei hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Bierbrouwersgilde De Amervallei houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de A.V.G. Algemene Verordening Gegevensbescherming.Europees GDPR genaamd

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bierbrouwersgilde De Amervallei zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via email naar Bestuur@Amervallei.nl .

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Bierbrouwersgilde De Amervallei verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Amervallei
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, foto, gilde status en beroep

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet site omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwbrieven en uitnodigingen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 • Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden

Bewaartermijn

Bierbrouwersgilde De Amervallei bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij het einde van het lidmaatschap van het gilde worden  alle persoonlijke gegevens uit de ledenlijst verwijderd en niet meer verstrekt aan derden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen binnen het bestuur die namens Bierbrouwersgilde De Amervallei van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wachtwoorden zijn voor de webmaster, bestuur en iedereen geheim en dus niet zichtbaar of zichtbaar te maken.
 • We pseudonimiseren (versleutelde gegevens) en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-uppen van de ledenlijst om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Je rechten omtrent je gegevens.

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Bij verwijdering is communicatie met het gilde niet meer mogelijk.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Bierbrouwersgilde De Amervallei kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De eerste statement is gemaakt op 24 mei 2018. Oude versies van ons privacy statement zullen in het vervolg in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Akkoord verklaring

Met het registreren en het betalen van je contributie ben je gilde lid en ga daardoor akkoord met de privacy verklaring.
Amersfoort, 24 mei 2018