Gilde Reglement

Bierbrouwgilde Amersfoort

Gilde Reglement

De deelname aan de gildestructuur geschiedt op basis van vrijwilligheid. Ieder lid, inclusief het bestuur, begint op het niveau van leerling. Het gildelid vraagt zelf de titel aan door overhandiging van een kopie van de meetellende keurings-formulieren en het bijbehorende recept aan het zittende gildebestuur. Een valide keuringsformulier bevat een beoordeling van de resultaten van een proefstuk op grond van welke voorspraak wordt verwacht, zijnde een zelf gebrouwen bier of zelf gemaakte wijn.

Het gildelid ziet er op toe dat het keuringsformulier volledig is ingevuld door een erkende keurmeester en voorzien is van zijn eigen naam. Door inlevering van het recept en het keuringsformulier verklaart het lid het proefstuk zelf te hebben vervaardigd en geheel voor eigen gebruik te zullen aanwenden dan wel te nuttigen. Enige hulp van overige gildeleden, zowel bij de vervaardiging als het nuttigen van het proefstuk is hierbij toegestaan. Er zal een gilderegister worden bijgehouden met vermelding van naam en titels. Het voldoen aan de eisen die de titel met zich meebrengt is tijdloos, met andere woorden eenmaal verworven blijft verworven en er is geen tijdslimiet om van leerling, gezel, grootgezel, naar meesterbrouwer of grootmeester op te klimmen. Het gildelid is gehouden de receptuur aan het zittende gildebestuur te overhandigen, zulks ter beoordeling van het proefstuk en ten behoeve van publicatie op de gildewebsite, dit ter vermeerdering en verspreiding van de algemene kennis onder de aangesloten gildeleden. De nieuwe Gezel, Grootgezel, Meester of Grootmeester ontvangt een oorkonde en is vanaf het tijdstip van uitreiking van de oorkonde gerechtigd de bijbehorende titel te voeren. Alleen gildeleden van het Wijnmakers- en Bierbrouwersgilde “De Amervallei” kunnen opgenomen worden in het gilderegister. Aanpassingen van het reglement kunnen alleen worden uitgevoerd door het voltallige zittende bestuur na akkoord van de algemene ledenvergadering.

Overdraagbaarheid van resultaten:

Heeft men voor zijn Gezel titel in een van de 5 categorieën 80 of 90 punten behaald, dan telt dit mee voor de titel Meester of Grootmeester. Heeft men voor zijn Meester titel in een of meer van de 5 categorieën 90 punten of meer behaald, dan tellen deze mee voor de titel Grootmeester.
Bewerk